Informácie
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


GDPR

Informácia o spracovaní osobných údajov pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe spoločnosti SOMAT Group a.s.

Vážený vlastník bytu a nebytového priestoru objektu,

Na základe Zmluvy o výkone správy vykonávame správu bytov a nebytových priestorov Vášho objektu.  
V zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2016/679
(General Data Protection Regulation, ďalej len „GDPR“) vám, ako dotknutej osobe, podávame nasledovnú  

INFORMÁCIU O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:
osobné údaje vlastníkov bytov a nebytových priestorov objektu v správe spoločnosti SOMAT Group a.s. (ďalej len „vlastník“)  spracováva spoločnosť SOMAT Group a.s., so sídlom Mierová 127,  821 05 Bratislava, IČO: 35 828 684 ako prevádzkovateľ.

Účely spracúvania osobných údajov a právny základ:

Vaše osobné údaje spracovávame na účely správy, prevádzky a údržby bytov a nebytových priestorov a vedenia agendy správy bytového domu, čo zahŕňa najmä:

• evidenciu pre zasielanie pošty vlastníkom a komunikáciu  
• evidenciu, spracovanie predpisu a úhrad za služby,
• evidenciu úhrad vlastníkov, pohľadávok, záväzkov a neplatičov,  
• evidenciu a spracovanie údajov z meračov v bytoch a nebytových priestoroch
• vybavovanie nedoplatkov, sťažností
• zastupovanie vlastníkov pri vymáhaní škody

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva bez priameho súhlasu vlastníka, pričom právnym základom je najmä:

• plnenie Zmluvy o výkone správy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), a
• plnenie zákonných povinností správcu vyplývajúcich  zo Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 v znení neskorších predpisov

Poskytnutie osobných údajov vlastníka na vyššie uvedené účely je zákonnou aj zmluvnou požiadavkou a vlastník ako dotknutá osoba je povinný ich poskytnúť, pretože bez týchto údajov nie je možné správu bytov v rozsahu stanovenom Zákonom a Zmluvou vykonávať.

Doba uchovávania:

SOMAT Group a.s.  uchováva osobné údaje vlastníkov iba po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie účelu uvedeného vyššie, min. však po dobu výkonu správy, pokiaľ osobitné právne predpisy nestanovujú dlhšiu dobu archivácie dokumentov.

Príjemcovia osobných údajov:  

Spoločnosť SOMAT Group osobné údaje vlastníka poskytuje  aj iným príjemcom, ktorými sú osoby/spoločnosti poskytujúce prostredníctvom správcu  služby vlastníkom potrebné pre objekt. Príjemcovia sú najmä : banky, poisťovne, osoby či spoločnosti vykonávajúce odpočty meračov v bytoch, spoločnosti vykonávajúce havarijnú službu, servis a revíziu vyhradených technických zariadení, dodávatelia energií, médií, IT a ďalších v zmluve o správe dohodnutých služieb, advokáti, súdy, polícia, exekútori.

Osobné údaje vlastníka spoločnosť SOMAT Group a.s. neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám s výnimkou vyššie uvedených, nebudú prenesené do tretej krajiny (t.j. mimo EÚ) ani medzinárodnej organizácie. SOMAT Group a.s. osobné údaje vlastníkov nezverejňuje.

Práva dotknutej osoby:

Vlastník má práva dotknutej osoby podľa čl. 15 a nasl. GDPR, a to:

• právo na prístup k osobným údajom (poskytnutie kópie osobných údajov) a právo na informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v rozsahu podľa čl. 15 GDPR;
• v prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov právo požadovať ich opravu alebo doplnenie;
• právo na vymazanie osobných údajov z dôvodov stanovených v čl. 17 GDPR,
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR,
• právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Vlastník môže tieto svoje práva uplatniť kedykoľvek zaslaním písomnej žiadosti SOMAT Group a.s.
Vlastník má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že spracúvanie jeho osobných údajov je v rozpore s GDPR.

 
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra