Služby
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Správa bytov
Skúsenosti z komplexného facility manažmentu využívame pre efektívny výkon Bytovej správy.

Bytová správa napriek niektorým špecifikám je organickou súčasťou facility manažmentu. Bohaté skúsenosti s poskytovaním širokého portfólia služieb v rámci facility manažmentu umožňujú ich využitie aj v prospech správy bytového fondu a jeho majiteľov. Výkon bytovej správy tak dostávame na vyššiu a komplexnejšiu kvalitatívnu úroveň.

Dôraz kladieme na oblasti, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú komfort užívania a prevádzky bytov a nebytových priestorov:

  • plynulé vybavovanie administratívnych a ekonomických činností súvisiacich s vlastníctvom domov a bytov
  • transparentnosť v nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami vlastníkov
  • komplexný odborný a ekonomicky efektívny výkon technickej správy všetkých stavebných, technologických a pozemkových častí obytného súboru
  • realizovanie rekonštrukcií, inovácií a zmien v stavebných alebo technologických častiach domov
  • zabezpečovanie individuálnych služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov.
  • pravidelná aj operatívna komunikácia s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov so zaručením spätnej väzby – t.j. „on line“ reakcie na jeho oprávnené a zmluvne zakotvené požiadavky
  • spoluúčasť správcu na výkone zodpovednosti za obnovu a celkový fyzický stav bytového domu a za plnenia spojené s užívaním a prevádzkou bytov a NBP , ktorú v zmysle Zák. č. 182/1993 Z. z. nesú vlastníci, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov a NBP.
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra