Služby
Úvod
Naša spoločnosť
Služby
Informácie
Kontakt
Kariéra


Projektový manažment

Pomoc klientom pri tvorbe a realizácii nových priestorov a objektov


Všeobecné postupy uplatňované v priebehu realizácie projektu


    o   koordinácia a zabezpečenie spolupráce medzi všetkými stranami v každej fáze prípravy, realizácia a odovzdanie diela
    o   komunikácia a poskytovanie priebežných informácií o procese objednávateľovi
    o   konzultačná a poradenská činnosť pre objednávateľa v priebehu všetkých fáz realizácie
    o   kontrola kvality dodávok a prác
    o   prevzatie diela a prác v mene objednávateľa v priebehu realizácie vo fázach I. až V.

Začiatok a príprava projektu   

    o   vypracovanie zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom
    o   poistenie pri realizácie požadované vlastníkom objektu
    o   oboznámenie sa so štandardami a požiadavkami objednávateľa a majiteľa objektu, vyhodnotenie štandardov a požiadaviek
         objednávateľa a majiteľa objektu z cieľom ich vzájomného zosúladenia pri dodržaní legislatívnych požiadaviek
    o   vypracovanie harmonogramu prác a jeho kontrola
    o   vypracovanie návrhu rozpočtu, jeho sledovanie a jeho vyhodnocovanie

Predprojektová príprava
   

    o   koordinácia a asistencia pri vypracovaní dispozičnej štúdie podľa požiadaviek objednávateľa s cieľom
         efektívneho využitia priestorov
    o   koordinácia a asistencia pri technickom a technologickom vybavovaní
    o   koordinácia a asistencia pri výbere dodávok vnútorného vybavenia
    o   koordinácia a asistencia pri výbere nadštandardných a neštandardných doplnkov a vybavenia
    o   koordinácia architektov, dizajnérov a dodávateľov a subdodávateľov

Projektovanie

    o   koordinácia a asistencia pri vyhodnotení projektovej dokumentácie (realizačné výkresy)
    o   vyhodnotenie a porovnanie projektovej dokumentácie s požiadavkami objednávateľa, štandardami
         a stavebnými obmedzeniami zo strany majiteľa objektu
    o   zabezpečenie schválenia projektovej dokumentácie od objednávateľa a majiteľa objektu

Príprava realizácie

    o   výber a zabezpečenie dodávateľov
    o   uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi
    o   vypracovanie rozpočtu na realizáciu
    o   vypracovanie harmonogramu realizácie

Realizácia

    o   manažovanie zmluvných prác a výkonov
    o   organizácia zmluvných strán a dodávateľov
    o   organizácia a kontrola výkonov na mieste podľa stavebného denníka v súlade s časovým harmonogramom
    o   kontrola kvality výkonov
    o   výkon stavebného dozoru (osobou s oprávnením na výkon činnosti SD)
    o   zabezpečenie koordinácie pri realizácii dodatočných požiadaviek objednávateľa
    o   postupné preberanie prác, dodávok a výkonov od jednotlivých dodávateľov 
    o   dohľad a monitoring nad odstraňovaním vzniknutých závad
    o   administratívne úkony súvisiace s procesom fakturácie z pohľadu kontroly rozpočtu
    o   odovzdanie diela objednávateľovi

Vyhodnotenie projektu

    o   spolupráca s majiteľom objektu pri získaní kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie priestorov.
    o   prevzatie projektu skutočného vyhotovenia
    o   prevzatie certifikátov, návodov na obsluhu, revíznych správ, protokolov a inej relevantnej technickej dokumentácie 
    o   vyhodnotenie a uzatvorenie rozpočtu
    o   vyhodnotenie a uzatvorenie projektu
    o   dohľad a zabezpečenie odstránenia prípadných závad v čase záruky diela
Copyright © 2009 Somat Group, a.s.
  |   Úvod   |   Naša spoločnosť   |   Služby   |   Informácie   |   Kontakt   |   Kariéra